ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗАРАДИ ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Чекор 1: Лични податоци
*

*

*

*

*

*
*
*

*

Документ со кој се идентификува клиентот
Лична карта Пасош
*


*

*

Чекор 2: Пoдатоци за контакт
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Чекор 3: Останати податоци

Имот


Производи и услуги на банката кои ги корисите или би ги користеле во иднинаЧекор 4: Согласност и изјава
Согласност на коминтентот
Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

а) податоците кои ги наведов се точни;
б) Во случај на промена на моите лични и адресни податоци во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
в) сум согласен/на сум моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и во случаите определени согласно важечата законска регулатива и трансферирани во други држави – земји членки на ЕУ и/или други држави но под услов нивото на заштита на лични податоци во тие држави да не е помало од она на ЕУ;
г) сум запознат/а податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки, Законот за заштита н а лични податоци и останатата важечка законска регулатива,
д) банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот,
ѓ) банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време
е) сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам

Изјава за заштита на лични податоци


Чекор 5:
Изјава за политичка изложеност


Доколку сте поврзани со политички изложено лице наведете го неговото
Име и Презиме

Политичка функција
Дополнителни податоци
*Изберете место каде сакате да ги подигнете документите


Чекор 6: Потврдување на внесените податоци
Полињата означени со * се задолжителни.